VANTAAN LASTENTARHANOPETTAJAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton paikallisena perusyksikkönä yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia sekä oikeudellisia etujaan.

Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä luottamusmiesten ja työsuojelun kanssa.


1. YHDISTYKSEN ORGANISAATIO

Yhdistyksessä toimii hallitus ja neljä jaostoa. Hallitus ja jaostot toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 5-10 varsinaista jäsentä joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus ja jaostot tekevät omat toimenpideohjelmansa joita arvioidaan säännöllisesti. Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, tiedottaja ja lakkopäällikkö.

Yhdistys toteuttaa kattojärjestö OAJ:n ja sen valtakunnallisen piirin LTOL:n tavoitteita paikallisessa toiminnassa.

1.1 Hallitus

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, 9-12 kertaa vuodessa. Hallitus antaa tehtäviä jaostoille ja eri toimijoilleen ja valvoo annettujen tehtävien toteutumista. Hallitus arvioi ja kehittää toimintaansa. Hallitus toimii aktiivisesti yhteistyössä OAJ:n, LTOL:n, muiden paikallisyhdistysten ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen kanssa.

Vuoden 2018 hallituksen toiminnan keskipisteenä on edunvalvonta (palkkaus, työolot ja työaika) ja yhteysopettajien aktivoiminen.

Hallitus on vastuussa VLY:n taloudesta ja tarkoituksenmukaisesta varojen käytöstä.

1.2 Jaostot

Edunvalvontajaosto

Edunvalvontajaostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Edunvalvonnallisen toiminnan tavoitteena on valvoa jäsenistön etua ja saada heidät aktivoitumaan työsuhdeasioidensa suhteen. Hallituksen alainen edunvalvontajaosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan paikallisista edunvalvonnallisista asioista ja tekee hallitukselle ja luottamusmiehille ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Vuoden 2018 painopisteenä on jäsenistön tehtävänkuviin sekä työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaiseen työaikaan vaikuttaminen ja opettajan pedagogisen roolin selkeyttäminen.

Johtajajaosto

Johtajajaoston tehtävänä on mm. suunnitella ja järjestää johtajajäsenille/varajohtajajäsenille mielekästä virkistys- ja/tai
koulutustoimintaa sekä tarjota vertaistapaamismahdollisuuksia. Jaosto kokoontuu vuoden 2018 aikana noin 4 kertaa. Alkuvuodesta johtajajaosto työstää jäsenistölle toivekyselyn, jonka pohjalta tarkempi toimintasuunnitelma tehdään.
Johtaja/varajohtajajäseniä pyritään aktivoimaan toimintaan ja jaostoon mukaan.

Eltojaosto

Elto-jaoston tarkoitus on valvoa yhdistyksen erityislastentarhanopettajien etuja. Jaoston tavoitteena on selkeyttää ja saada näkyväksi erilaisissa työtehtävissä
toimivien erityislastentarhanopettajien työnkuvaa sekä tehdä näkyväksi erityislastentarhanopettajien pedagogista roolia ja osaamista kasvun ja oppimisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Jaoston tavoitteena on myös saada erityislastentarhanopettajien palkkaus samalle
tasolle muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja vastaamaan työn vaativuutta. Huomiota kiinnitetään myös muihin työnkuvaan vaikuttaviin seikkoihin kuten
työssäjaksamiseen. Jaosto toimii yhteistyössä hallituksen, muiden jaostojen ja alueyhdistyksen lto-jaoston kautta myös muiden pääkaupunkiseudun erityislastentarhanopettajien kanssa. Jaosto kokoaa toiminnassaan erityislastentarhanopettajia yhteen keskustelemaan työstään sekä jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan. Toimintavuodelle 2018 on suunnitteilla koulutusta ja virkistystä; keväälle jäsenilta ja koulutus piirrosviestinnästä, syksylle virkistys/jäsenilta.

Koulutus-ja virkistysjaosto

Jaoston tavoitteena on järjestää mahdollisimman monipuolista koulutusta ja vapaa-ajantapahtumia jäsenilleen.
Tapahtumien tarkoitus on kehittää jäsenten ammattitaitoa ja auttaa työssäjaksamista. Koulutus- ja virkistysjaosto
järjestää jäsenistölle 1-2 koulutusta keväällä 2018 ja 1-2 koulutusta syksyllä 2018. Koulutusten lisäksi jaosto järjestää sekä keväällä että syksyllä 1-2 muuta tapahtumaa. Jaosto osallistuu tarvittaessa muidenkin jäsentapahtumien
(esim. jäsenillat ja alueelliset illat) järjestämiseen.2. VIESTINTÄ


VLY tiedottaa toiminnastaan omilla kotisivuillaan ( www.vly.kotisivu.com) ja Facebook-ryhmässä (suljettu ryhmä Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys) sekä
Facebook-sivuilla (julkinen ryhmä Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys (VLY)). Yhteysopettajien kautta lähetetään Kuukausitiedotteita jäsenistölle sähköpostin
välityksellä. Viestinnän tehokkuutta arvioidaan ja vuorovaikutteisen viestinnän kanavia etsitään.


3. TALOUDELLINEN TOIMINTA

VLY:n taloudellinen tilanne on vakaa. Monipuolista ja aktiivista toimintaa on järjestetty jäsenille. Jäsenmaksun korotukselle ei ole tarvetta v.2018. Selvitetään mahdollisen taloudenhoidon ulkoistamien kuluja. VLY ei myönnä säännöllisesti koulutusavustuksia jäsentensä omaehtoiseen koulutukseen.

Vuonna 2018 VLY myöntää koulutusavustuksia OAJ:n järjestämään Educa-tapahtumaan (ajankohta tammikuu
2019)VANTAAN
LASTENTARHANOPETTAJAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton paikallisena perusyksikkönä yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia,ammatillisia, koulutuksellisia sekä oikeudellisia etujaan.

1. HALLITUKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

1.1. Hallituksen tehokas toiminta ja sen kehittäminen

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin 9-12 kertaa vuodessa. Hallitus antaa tehtäviä jaostoille ja eri toimijoilleen ja valvoo annettujen tehtävien toteutumista. Hallituksen jäsenet osallistuvat tarvittaessa järjestöllisiin koulutuksiin. Yhdistys korvaa näistä koulutuksista menetetyt ansiot, mikäli koulutuksen järjestäjä ei kustannuksia korvaa. Hallitus kehittää ja arvioi toimintaansa säännöllisesti.

1.2 Yhteistyö

Hallitus toimii aktiivisesti yhteistyössä OAJ:n ja LTOL:n, muiden paikallisyhdistysten sekä järjestöjen kanssa, näistä tärkeimpinä OAJ Vantaan paikallisyhdistys, OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys) sekä Espoon seudun ja Helsingin lastentarhanopettajayhdistykset. Yhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Yhteistyötä tehdään lisäksi mm. sekä pääkaupunkiseudun luottamusmiesten että eri vaalipiirien valtuutettujen kesken. Yhdistys tapaa myös kaupungin edustusta sekä poliittisia toimijoita.

1.3 Hallituksen toiminnan painopistealueet

Toimintavuotena 2017 hallituksen toiminnan keskipisteenä on edunvalvonta (palkkaus, työaika ja työolot) sekä lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja johtajien työssä jaksaminen. Lisäksi hallitus tekee vaikuttamistyötä niin kaupungin budjettiin kuin kunnallisvaaleihin liittyen, unohtamatta subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen vaikutusten seuraamista. Vaikutamme lto:n kirkastustyöyhmän jalkautumiseen kentälle.

1.4 Järjestöpolitiikkaan osallistuminen ja vaikuttaminen

Yhdistys kuuluu Opettajien ammattijärjestöön, OAJ:n Vantaan paikallisyhdistykseen sekä Lastentarhanopettajaliittoon. OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen kautta yhdistys kuuluu OAJ Pääkaupunkiseutuun. Kaikissa näissä yhdistyksissä ja järjestöissä ja niiden alaisissa toimielimissä on yhdistyksen (hallituksen nimittämiä) edustajia. Hallitus tiedottaa järjestöpoliittisista ja muista tärkeistä asioista yhdistyksen jäseniä sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa sekä jäsenilloissa. Hallitus tekee tarvittaessa kannanottoja kaupungin edustukselle, medialle sekä poliittisille tahoille ajankohtaisista tärkeistä asioista sekä järjestää edunvalvonnallisia tapaamisia (mm. kaupungin virkamiehet ja päättäjät) yhdessä edunvalvontajaoston kanssa.

1.5 Taloudellinen vastuu

Hallitus on vastuussa VLY:n talouden järkevästä hoidosta ja seuraa budjetin toteutumista vuoden varrella.

1.6 Jäsenistön aktivoiminen

Yhdistys järjestää jäsenilleen jäseniltoja , joissa mm. tiedotetaan järjestöpoliittisistaasioista, keskustellaan muista ajankohtaisista asioista sekä kuunnellaan jäsenten esille tuomia asioita ja uusia ideoita. Uusia aktiiveja pyritään saamaan mukaan yhdistyksen toimintaan. Hallitus osallistuu lukioiden ja lastentarhanopettajia kouluttavien oppilaitosten jäsen- ja koulutusinfoihin. Hallitus myös tarvittaessa jalkautuu päiväkoteihin kertomaan yhdistyksen toiminnasta ja innostamaan lastentarhanopettajia liittymään yhdistykseen.

1.7 Tiedotusorganisaation toimiminen

VLY tiedottaa toiminnastaan mm. omilla kotisivuillaan (www.vly.kotisivukone.com) ja Facebook-ryhmässä (suljettu ryhmä Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys) sekä Facebook-sivulla (julkinen). Kotisivuja ja Facebook -ryhmää päivitetään säännöllisesti. Päiväkoteihin, joissa on yhdistyksen jäseniä, lähetetään VLY:n tiedotuslehti VaLas, yhteysopettajien kautta lähetetään myös kuukausikirjeitä sähköpostin välityksellä. Yhdistyksen sääntömääräiset ja yleiskokoukset kutsutaan koolle Opettaja-lehden tapahtumakalenteri palstalla, yhteysopettajapostilla, kotisivuilla ja Facebook -ryhmässä.

Jokainen päiväkoti valitsee jäsenten keskuudesta yhteysopettajan. Yhteysopettajat toimivat yhteyshenkilönä päiväkodin jäsenten ja VLY:n välillä. Heille lähetetään säännöllisesti sähköpostia ajankohtaisista asioista ja järjestetään koulutusta vuoden 2017 aikana (mm. OAJ
Pääkaupunkiseudun LTOL-jaoston toimesta). Päiväkoti- ja yhteysopettajatietoja päivitetään säännöllisesti. Yhteysopettaja ilmoittaa muutoksista yhdistykselle, jotta yhdistyksellä
on ajankohtaisin tieto käytössään. Yhteysopettajia ja muitakin jäseniä aktivoidaan osallistumaan tiedottamiseen, jäsenhankintaan ja toiminnan suunnitteluun.


VLY tiedottaa mm. OAJ:n, LTOL:n ja OAJ Pääkaupunkiseudun toiminnan ja tapahtumien sekä muiden yhteistyökumppaneittensa toiminnasta ja tapahtumista jäsenilleen. Näin saadaan jäsenet tiedostamaan kuuluvuutensa koko järjestöorganisaatioon.


2. TALOUDELLINEN TOIMINTA

2.1 VLY:n taloudellinen tilanne on vakaa.
Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vuosittain noin 530-540 jäsenenä. Monipuolista ja aktiivista toimintaa on pystytty järjestämään budjetissa pysyen. Jäsenmaksun korotukselle ei ole tarvetta v. 2017.

2.2 VLY varaa budjetistaan jäsenilleen suunnatun toiminnan järjestämiseen.

Jäsenille suunnattua toimintaa ovat mm. jäsenillat, koulutukset ja virkistystapahtumat. Jäseniltä voidaan periä maksullisista tapahtumista omavastuuosuus, jonka suuruudesta päättää hallitus. Rahaa varataan myös erikseen erityislastentarhanopettajille ja johtajille suunnattuun toimintaan.

2.3 VLY varaa rahaa edunvalvonnallisen toiminnan
ylläpitämiseen.

Edunvalvonnallisia kuluja aiheuttavaa toimintaa ovat mm. kaupungin edustajien tapaamiset ja päättäjätapaamiset sekä vaikuttamismateriaalien postittaminen päättäjille.

2.4 VLY ei myönnä säännöllisesti koulutusavustuksia jäsentensä
omaehtoiseen koulutukseen.

VLY voi kuitenkin harkintansa mukaan ilmoittaa koulutusavustusten jakamisesta, mikäli koulutukseen ja virkistykseen varattua määrärahaa jää yli. Koulutusavustusten myöntämisestä päätetään erikseen hallituksen kokouksissa ja asiasta tiedotetaan jäsenille eri tiedotuskanavien kautta. Vuonna 2017 myönnämme koulutusavustuksia Lto-päiviin Oulussa.

2.5 VLY on päivittänyt toimitilavuokraa vastaamaan
tulevia nousevia kustannuksia ja kokous- ja toimihenkilökorvauksia on tarkistettu.3. EDUNVALVONNALLINEN TOIMINTA

3.1 Jäsenistö

Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys (luottamusmiehet ja edunvalvontajaosto) vaikuttaa jäsenistön palkkaan; tavoitteena on saada jäsenistölle tehtävää vastaava, vaativuustekijät huomioiva palkkaus. Yhdistys valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimusten toteutumista, ja jäsenistön oikeudenmukaista kohtelua työpaikoilla sekä tiedottaa, neuvoo ja tukee jäsenistöä työhön liittyvissä asioissa: mm. kuukausikirjeissä ja VaLas-lehdissä tiedotetaan edunvalvontaan liittyvistä asioista. Edunvalvonnallisen toiminnan tavoitteena on valvoa jäsenistön etua ja saada heidät aktivoitumaan työsuhdeasioidensa suhteen. Uusia toimintatapoja kehitetään jäsenistön tavoittamiseksi ja aktivoimiseksi.


3.2 Yhteistyö

3.2.1 Yhdistys osallistuu aktiivisesti OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen toimintaan, joka valvoo vantaalaisten opettajien etuja sekä järjestää vantaalaisten opettajien edunvalvontaan liittyviä tilaisuuksia.

3.2.2 Yhdistys luo ja ylläpitää verkostoja pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajien luottamusmiesten ja lastentarhanopettajayhdistysten kanssa tekemällä yhteistyötä ja tapaamalla säännöllisesti edunvalvonnallisten asioiden äärellä. Yhdistys osallistuu aktiivisesti OAJ Pääkaupunkiseudun
toimintaan, joka valvoo ja vaikuttaa pääkaupunkiseudun opettajien etuihin sekä järjestää jäseniltoja, virkistystä ja koulutuksia kaikille pääkaupunkiseudun opettajajäsenille.


3.2.3 Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden ammattijärjestöjen kanssa tarpeen mukaan edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

3.2.4 Yhdistys seuraa Vantaan kaupungin ja sivistystoimen (varhaiskasvatuksen) taloudellista tilannetta sekä muita ajankohtaisia asioita ja tapaa säännöllisesti työnantajan edustajia. Luottamusmiehet neuvottelevat jäsenistöä koskevista asioista yhdessä pääluottamusmiehen kanssa.

3.2.5 Yhdistys käy edunvalvonnallista keskustelua kaupungin virkamiesten ja päättäjien kanssa sekä tuo esille varhaiskasvatuksen merkitystä.

3.2.6 Yhdistys toimii edustajiensa välityksellä aktiivisessa yhteistyössä OAJ:n ja LTOL:n valtuustojen ja hallitusten kanssa jäsentensä yhteisissä asioissa valtakunnallisella tasolla.

3.3 Yhdistys ja luottamusmiehet seuraavat ja työstävät sekä jäsenistön esille nostamia että ajankohtaisia asioita.

3.4 Luottamusmiehet, puheenjohtaja ja tarvittaessa koko hallitus osallistuvat koulutuksiin, joissa käsitellään edunvalvontaan liittyviä asioita.

3.5 Hallituksen alainen edunvalvontajaosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan paikallisista edunvalvonnallisista asioista ja tekee hallitukselle ja luottamusmiehille ehdotuksia jatkotoimenpiteistä.


4. KOULUTUS- JA VIRKISTYSJAOSTON TOIMINTA

Jaosto järjestää jäsenistölle kaksi koulutusta keväällä 2017 ja kaksi koulutusta syksyllä 2017. Koulutusten lisäksi jaosto järjestää sekä keväällä että syksyllä 1-2 muuta tapahtumaa. Jaosto osallistuu tarvittaessa muidenkin jäsentapahtumien (esim. jäsenillat ja alueelliset illat) järjestämiseen. Jaosto tiedustelee jäsenistöltä koulutus- ja virkistystoiveita ja kokoaa palautteita koulutuksista.


5. ELTO-JAOSTON TOIMINTA

Elto-jaoston tarkoituksena on valvoa osana Vantaan lastentarhanopettajayhdistystä erityislastentarhanopettajien etuja ja tehdä näkyväksi erityislastentarhanopettajien pedagogista roolia ja osaamista kasvun ja oppimisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Elto- jaoston tavoitteena on jatkaa työtä eltojen palkkauksen nostamisen suhteen ja saada palkkaus samalle tasolle muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja vastaamaan työn vaativuutta. Jaoston tarkoitus on myös saada kaikkien jäsentensä työnkuvat, työaika sekä työtilat ja -välineet sekä työhön saatava täydennyskoulutus asianmukaiseksi sekä vastaamaan työnkuvaa. Jaosto toimii yhteistyössä hallituksen, muiden jaostojen ja Alueyhdistyksen lto-jaoston kautta myös muiden pääkaupunkiseudun eltojen kanssa. Jaosto kokoaa toiminnassaan eltoja yhteen keskustelemaan työstään sekä jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan. Jaoston toiminnassa pyritään aktivoimaan uusia jäseniä mukaan toimintaan. Toimintavuodelle 2017 on suunnitteilla eltoille kohdennettua koulutusta ja virkistystä; toiminnan suunnittelussa kuunnellaan jäsenten toiveita. Tiedottaminen jaoston toiminnasta tapahtuu eltojen omien sp.listojen kautta, yhteysopettajasähköpostin välityksellä, yhdistyksen kotisivuilla, fb-sivuilla ja jäsenlehti Valaan kautta.


6. JOHTAJAJAOSTON TOIMINTA

Vuonna 2017 johtajajaosto tulee järjestämään johtajille ja osittain myös varajohtajille suunnattuja tapahtumia: alkuvuodesta on suunnitteilla johtajien oma jäsenilta sekä loppuvuoteen perinteeksi muodostuneet pikkujoulut. Muitakin tapahtumia järjestetään tarpeen ja toiveiden mukaan. Johtajajaosto jatkotyöstää vuonna 2016 saatuja toiveita ja ajatuksia johtajien edunvalvonnallisista asioista sekä jaoston toiminnasta. Tapahtumien tarkoitus on aktivoida VLY:n toimintaan mukaan jo jäseninä olevia johtajia sekä saada uusia jäseniä kutsumalla tapahtumiin mukaan myös ei- jäseniä. Jaosto osallistuu tarvittaessa muidenkin jäsentapahtumien (esim. koulutus- ja virkistystapahtumat, eltoillat, alueelliset illat, jäsenillat) järjestämiseen. Johtajajaosto toteuttaa vuoden 2017 aikana johtajille suunnatun toivekyselyn. Se toteutetaan vähintään neljän vuoden välein. Jaoston toiminta pohjautuu pitkälti näiden kyselyiden vastauksiin.VANTAAN LASTENTARHANOPETTAJAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton paikallisena perusyksikkönä yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia sekä oikeudellisia etujaan.

1. HALLITUKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

1.1. Hallituksen tehokas toiminta ja sen kehittäminen

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin 10- 14 kertaa vuodessa. Hallitus antaa tehtäviä jaostoille ja eri toimijoilleen ja valvoo annettujen tehtävien toteutumista. Hallituksen jäsenet osallistuvat tarvittaessa järjestöllisiin koulutuksiin. Hallitus voi halutessaan järjestää koulutusta omille toimijoilleen, joko itsenäisesti tai paikallis- tai alueyhdistyksen kanssa. Yhdistys korvaa näistä koulutuksista menetetyt ansiot, mikäli koulutuksen järjestäjä ei kustannuksia korvaa. Hallitus sitoutuu kehittämään ja arvioimaan toimintaansa säännöllisesti, 1- 2 kertaa vuodessa.

1.2 Yhteistyö

Hallitus toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden yhdistysten, liiton sekä järjestön kanssa, näistä tärkeimpinä OAJ, LTOL, OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistys, OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys) sekä LTOL-jaosto. Yhteistyötä tehdään lisäksi mm. sekä pääkaupunkiseudun luottamusmiesten että eri vaalipiirien valtuutettujen kesken. Yhdistys tapaa säännöllisesti myös kaupungin edustusta sekä poliittisia toimijoita.

1.3 Hallituksen toiminnan painopistealueet

Toimintavuotena 2016 hallituksen toiminnan keskipisteenä on edelleen edunvalvonta (palkkaus ja työolot) sekä lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja johtajien työssä jaksaminen. Tämän lisäksi yhdistys vaikuttaa varhaiskasvatuslain kokonaisuudistuksen toteutumiseen varsinkin alueellisella tasolla.

LTOL:n teemana vuonna 2016 on Varhaiskasvatuksen laaja-alaiset osaamisalueet – pedagogiikka näkyväksi! Tätä myös yhdistyksenä tuomme toiminnallamme näkyvämmin esille lisäämällä sekä lasten huoltajien että päättäjien tietämystä varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajan työn vaikuttavuudesta.

1.4 Järjestöpolitiikkaan osallistuminen ja vaikuttaminen

Yhdistys kuuluu Opettajien ammattijärjestöön, OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistykseen sekä Lastentarhanopettajaliittoon. OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen kautta yhdistys kuuluu OAJ Pääkaupunkiseutuun. Kaikissa näissä yhdistyksissä ja järjestöissä ja niiden alaisissa toimielimissä on yhdistyksen (hallituksen nimittämiä) edustajia, jotka vaikuttavat panoksellaan mm. yhdistyksen painopisteiden edistämiseen sekä seuraavat ajankohtaisia asioita. Edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä VLY:n hallituksen kanssa. Hallitus tiedottaa järjestöpoliittisista ja muista tärkeistä asioista yhdistyksen jäseniä sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa sekä jäsenilloissa. Hallitus tekee tarvittaessa kannanottoja kaupungin edustukselle, medialle sekä poliittisille tahoille ajankohtaisista tärkeistä asioista sekä järjestää edunvalvonnallisia tapaamisia (mm. kaupungin virkamiehet ja päättäjät) yhdessä edunvalvontajaoston kanssa.

1.5 Taloudellinen vastuu

Hallitus huolehtii sekä on vastuussa VLY:n talouden järkevästä hoidosta. Hallitus seuraa budjetin noudattamista vuoden varrella.

1.6 Jäsenistön aktivoiminen

Yhdistys järjestää jäsenilleen jäseniltoja sekä kevät- että syyskaudella. Jäsenilloissa mm. tiedotetaan järjestöpoliittisista asioista, keskustellaan muista ajankohtaisista asioista sekä kuunnellaan jäsenten esille tuomia asioita ja uusia ideoita. Uusia aktiiveja pyritään saamaan mukaan yhdistyksen toimintaan.

Hallitus tarjoaa lukioille ja lastentarhanopettajia kouluttaville oppilaitoksille mahdollisuutta jäsen- ja koulutusinfojen pitämiseen. Hallitus myös mielellään jalkautuu päiväkoteihin kertomaan yhdistyksen toiminnasta sekä innostaa lastentarhanopettajia liittymään yhdistykseen.

1.7 Tiedotusorganisaation toimiminen

VLY ylläpitää tiedotusta toiminnastaan omilla kotisivuillaan (www.vly.kotisivukone.com), Facebook -ryhmässä (Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys) ja yhteysopettaja-sähköpostilähetyksillä. VLY:ssä ensisijainen tiedotusvastuu on edunvalvontajaostolla, johon mm. yhdistyksen puheenjohtaja ja tiedottaja kuuluvat.

Kotisivuja ja Facebook -ryhmää päivitetään säännöllisesti ja niistä löytyy parhaiten ajan tasalla oleva tieto, joka on kaikkien jäsenten ulottuvillaa. Päiväkoteihin, joissa on yhdistyksen jäseniä, lähetetään postitse VLY:n tiedotuslehti VaLas, joka ilmestyy noin 5 kertaa vuodessa. Yhdistyksen sääntömääräiset - ja yleiskokoukset kutsutaan koolle Opettaja -lehden tapahtumakalenteri –palstan lisäksi muitakin VLY:n tiedotuskanavia käyttäen.

Jokaisen päiväkodin/toimintayksikön, jossa on jäseniä, tulee valita jäsenten keskuudesta yhteysopettaja. Yhteysopettajat toimivat yhteyshenkilöinä päiväkotikohtaisten jäsenten ja VLY:n välillä. Päiväkoti- ja yhteysopettajatietoja päivitetään säännöllisesti sähköpostilistaan. Yhteysopettajia muistutetaan ilmoittamaan muutoksista yhdistykselle, jotta yhdistyksellä olisi ajankohtaisin yhteysopettajalista käytössään. Heille lähetetään sekä säännöllisesti sähköpostia ajankohtaisista asioista että VaLas-lehti. Yhteysopettajia ja muitakin jäseniä aktivoidaan osallistumaan tiedottamiseen, jäsenhankintaan ja toiminnan suunnitteluun. OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaosto järjestää yhteysopettajakoulutusta yhteistyössä VLY:n kanssa.

VLY tiedottaa lisäksi OAJ:n, LTOL:n ja OAJ Pääkaupunkiseudun toiminnan ja tapahtumien sekä muiden yhteistyökumppaneittensa toiminnan ja tapahtumien tiedottamisesta jäsenilleen. Näin saadaan jäsenet tiedostamaan kuuluvuutensa koko järjestöorganisaatioon.

VLY tehostaa vuoden 2016 aikana toiminnastaan tiedottamista sekä jäsentensä että sidosryhmiensä suuntaan. Lisäksi VLY jatkaa kirjoitusten ja kannanottojen tekemistä. Vuoden 2016 aikana sekä tiedottamista että VaLas-lehden saatavuutta ja sisältöä tullaan parantamaan mm. yhteysopettajille kohdistettavan palautekyselyn avulla.

2. TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vuosikausia yli 500:ssa. Taloudellinen tilanne on vakaa ja täten monipuolista ja aktiivista toimintaa on pystytty järjestämään hyvin budjetissa pysyen. Jäsenmaksun korotukselle ei ole tarvetta v. 2016.

VLY varaa budjetistaan suuren osan jäsenilleen suunnatun toiminnan järjestämiseen. Jäsenille suunnattua toimintaa ovat mm. jäsenillat, koulutukset ja virkistystapahtumat. Jäseniltä voidaan periä maksullisista tapahtumista omavastuuosuus, jonka suuruudesta päättää hallitus. Rahaa varataan myös erikseen erityislastentarhanopettajille ja johtajille suunnattuun toimintaan.

VLY varaa rahaa myös edunvalvonnallisen toiminnan ylläpitämiseen. Edunvalvonnallisia kuluja aiheuttavaa toimintaa ovat mm. kaupungin edustajien tapaamiset ja päättäjätapaamiset sekä vaikuttamismateriaalien postittaminen päättäjille.

VLY ei myönnä säännöllisesti koulutusavustuksia jäsentensä omaehtoiseen koulutukseen, mutta yhdistys voi kuitenkin harkintansa mukaan ilmoittaa koulutusavustusten jakamisesta, mikäli koulutukseen ja virkistykseen varattua määrärahaa jää yli. Koulutusavustusten myöntämisestä päätetään erikseen hallituksen kokouksissa ja asiasta tiedotetaan jäsenille eri tiedotuskanavien kautta.

Säästötiliä käytetään tarvittaessa maltilla hallituksen tarpeelliseksi katsomiin ja huolella harkittuihin kohteisiin.

3. EDUNVALVONNALLINEN TOIMINTA

Jäsenistö

Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys (luottamusmiehet ja edunvalvontajaosto) valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimusten toteutumista, ja jäsenistön oikeudenmukaista kohtelua työpaikoilla sekä tiedottaa, neuvoo ja tukee jäsenistöä työhön liittyvissä asioissa: mm. jokaisessa VaLas-lehdessä tiedotetaan jostakin edunvalvontaan liittyvästä asiasta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan jäsenistön palkkaan: tavoitteena on saada jäsenistölle tehtävää vastaava, vaativuustekijät huomioiva palkkaus.

Edunvalvonnallisen toiminnan tavoitteena on lähentyä jäsenistöä ja heidän tarpeitaan sekä saada heitä aktivoitumaan työsuhdeasioidensa suhteen. Uusia toimintatapoja kehitetään jäsenistön tavoittamiseksi ja aktivoimiseksi.

Hyödynnetään uusinta tutkimustietoa ja tuoreimpia selvityksiä esimiesten ja asiantuntijoiden edunvalvonnan parantamisessa ja esimiestyön tukemisessa.

Yhdistys pyrkii saamaan jäsenistölleen työaikakokeiluja parantaakseen jäsenten työoloja sekä työnkuvaa.

Yhteistyö

Yhdistys osallistuu aktiivisesti OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistyksen toimintaan, joka valvoo ja vaikuttaa vantaalaisten opettajien etuihin sekä järjestää vantaalaisten opettajien edunvalvontaan liittyviä tilaisuuksia.

Yhdistys luo ja ylläpitää verkostoja pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajien luottamusmiesten ja lastentarhanopettajayhdistysten kanssa: tekee yhteistyötä ja tapaa säännöllisesti edunvalvonnallisten asioiden äärellä. Yhdistys osallistuu aktiivisesti OAJ Pääkaupunkiseudun toimintaan, joka valvoo ja vaikuttaa pääkaupunkiseudun opettajien etuihin sekä järjestää jäseniltoja, virkistystä ja koulutuksia kaikille pääkaupunkiseudun opettajajäsenille.

Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden kasvatus- ja opetusalan ammattijärjestöjen kanssa tarpeen mukaan edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

Yhdistys seuraa Vantaan kaupungin ja sivistystoimen (varhaiskasvatuksen) taloudellista tilannetta sekä muita ajankohtaisia asioita ja tapaa säännöllisesti työnantajan edustajia. Luottamusmiehet neuvottelevat jäsenistöä koskevista asioista yhdessä pääluottamusmiehen kanssa.

Yhdistys käy edunvalvonnallista keskustelua kaupungin virkamiesten ja päättäjien kanssa sekä tuo esille varhaiskasvatuksen sisältöjä, pedagogiikan tärkeyttä että avaa käsitteitä. Huomioimme vaikuttamisessa myös varhaiskasvatuspäivän, jolloin järjestämme päättäjien kanssa tapaamisen hallituksen jäsenten kanssa.

Yhdistys toimii edustajiensa välityksellä aktiivisessa yhteistyössä OAJ:n ja LTOL:n valtuustojen ja hallitusten kanssa jäsentensä yhteisissä asioissa valtakunnallisella tasolla.

Yhdistys ja luottamusmiehet seuraavat ja työstävät sekä jäsenistön esille nostamia että ajankohtaisia asioita.

Luottamusmiehet, puheenjohtaja ja tarpeen tullen koko hallitus osallistuvat koulutuksiin, joissa käsitellään edunvalvontaan liittyviä asioita.

Hallituksen alainen edunvalvontajaosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan paikallisista edunvalvonnallisista asioista ja tekee hallitukselle ja luottamusmiehille ehdotuksia jatkotoimenpiteistä.

4. KOULUTUS- JA VIRKISTYSJAOSTON TOIMINTA

Jaosto järjestää jäsenistölle kaksi koulutusta keväällä 2016 ja kaksi koulutusta syksyllä 2016. Koulutusten lisäksi jaosto järjestää sekä keväällä että syksyllä 1-2 muuta tapahtumaa. Jaosto osallistuu tarvittaessa muidenkin jäsentapahtumien (esim. jäsenillat ja alueelliset illat) järjestämiseen.

Jaosto tiedustelee jäsenistöltä koulutus- ja virkistystoiveita ja kokoaa palautteita koulutuksista. Jaosto laatii koosteen palautteista ja toiveista sekä jaoston vuoden toiminnasta vuoden viimeiseen Valas -lehteen.

Jaoston järjestämästä toiminnasta tiedotetaan Valas- lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla, Facebook- ryhmässä ja yhteysopettajien sähköpostin kautta.

5. ELTO-JAOSTON TOIMINTA

Elto-jaoston tarkoituksena on valvoa osana Vantaan lastentarhanopettajayhdistystä erityislastentarhanopettajien etuja sekä tehdä näkyväksi erityislastentarhanopettajien pedagogista roolia ja osaamista kasvun ja oppimisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Elto-jaoston tavoitteena on saada erityislastentarhanopettajien palkkaus samalle tasolle muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja vastaamaan se työn vaativuutta Jaosto toimii yhteistyössä hallituksen, muiden jaostojen ja Alueyhdistyksen LTOL-jaoston kautta myös muiden pääkaupunkiseudun erityislastentarhanopettajien kanssa.

Jaosto kokoaa toiminnassaan erityislastentarhanopettajia yhteen keskustelemaan työstään sekä jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan. Jaoston toiminnassa pyritään aktivoimaan uusia jäseniä mukaan toimintaan. Toimintavuodelle 2016 on suunnitteilla erityislastentarhanopettajille kohdennettua koulutusta ja virkistystä; toiminnan suunnittelussa kuunnellaan jäsenten toiveita. Tiedottaminen jaoston toiminnasta tapahtuu erityislastentarhanopettajien omien sähköpostilistojen kautta, yhteysopettajasähköpostin välityksellä, yhdistyksen kotisivuilla, Facebook-sivuilla ja jäsenlehti Valaan kautta.

6. JOHTAJAJAOSTON TOIMINTA

Vuonna 2016 johtajajaosto tulee järjestämään johtajille suunnattua tapahtumia liittyen jäsenhankintaan sekä perinteeksi muodostuneet pikkujoulut loppuvuodesta. Lisäksi pyydetään johtajajäseniä ehdottamaan muuta yhteistä toimintaa. Tapahtumien tarkoitus on aktivoida VLY:n toimintaan mukaan jo jäseninä olevia johtajia sekä saada uusia jäseniä kutsumalla tapahtumiin mukaan myös ei- jäseniä. Jaosto osallistuu tarvittaessa muidenkin jäsentapahtumien (esim. koulutus- ja virkistystapahtumat, eltoillat, alueelliset illat) järjestämiseen.

Johtajajaosto toteuttaa johtajille suunnatun toivekyselyn vähintään neljän vuoden välein. Jaoston toiminta pohjautuu näiden kyselyiden vastauksiin.

Jaoston järjestämästä toiminnasta tiedotetaan Valas- lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla, Facebook- ryhmässä ja sähköpostin kautta.

VANTAAN LASTENTARHANOPETTAJAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton paikallisena perusyksikkönä yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia sekä oikeudellisia etujaan.

1. HALLITUKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

1.1. Hallituksen tehokas toiminta ja sen kehittäminen

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin 10- 14 kertaa vuodessa. Hallitus antaa tehtäviä jaostoille ja eri toimijoilleen ja valvoo annettujen tehtävien toteutumista. Hallituksen jäsenet osallistuvat tarvittaessa järjestöllisiin koulutuksiin. Yhdistys korvaa näistä koulutuksista menetetyt ansiot, mikäli koulutuksen järjestäjä ei kustannuksia korvaa. Hallitus sitoutuu kehittämään ja arvioimaan toimintaansa säännöllisesti, vähintään 2 kertaa vuodessa.

1.2 Yhteistyö

Hallitus toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden yhdistysten, liiton sekä järjestön kanssa, näistä tärkeimpinä OAJ, LTOL, OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistys, OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys) sekä Espoon seudun ja Helsingin lastentarhanopettajayhdistykset. Yhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Yhteistyötä tehdään lisäksi mm. sekä pääkaupunkiseudun luottamusmiesten että eri vaalipiirien valtuutettujen kesken. Yhdistys tapaa säännöllisesti myös kaupungin edustusta sekä poliittisia toimijoita.

1.3 Hallituksen toiminnan painopistealueet

Toimintavuotena 2015 hallituksen toiminnan keskipisteenä on edelleen edunvalvonta (palkkaus ja työolot) sekä lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja johtajien työssä jaksaminen.

1.4 Järjestöpolitiikkaan osallistuminen ja vaikuttaminen

Yhdistys kuuluu Opettajien ammattijärjestöön, OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistykseen sekä Lastentarhanopettajaliittoon. OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen kautta yhdistys kuuluu OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistykseen. Kaikissa näissä yhdistyksissä ja järjestöissä ja niiden alaisissa toimielimissä on yhdistyksen (hallituksen nimittämiä) edustajia, jotka vaikuttavat panoksellaan mm. yhdistyksen painopisteiden edistämiseen sekä seuraavat ajankohtaisia asioita. Edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä VLY:n hallituksen kanssa. Hallitus tiedottaa järjestöpoliittisista ja muista tärkeistä asioista yhdistyksen jäseniä sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa sekä jäsenilloissa. Hallitus tekee tarvittaessa kannanottoja kaupungin edustukselle, medialle sekä poliittisille tahoille ajankohtaisista tärkeistä asioista sekä järjestää edunvalvonnallisia tapaamisia (mm. kaupungin virkamiehet ja päättäjät) yhdessä edunvalvontajaoston kanssa.

1.5 Taloudellinen vastuu

Hallitus huolehtii sekä on vastuussa VLY:n talouden järkevästä hoidosta. Hallitus seuraa budjetin noudattamista vuoden varrella.

1.6 Jäsenistön aktivoiminen

Yhdistys järjestää jäsenilleen jäseniltoja sekä kevät- että syyskaudella. Jäsenilloissa mm. tiedotetaan järjestöpoliittisista asioista, keskustellaan muista ajankohtaisista asioista sekä kuunnellaan jäsenten esille tuomia asioita ja uusia ideoita. Uusia aktiiveja pyritään saamaan mukaan yhdistyksen toimintaan.

Hallitus tarjoaa lukioille ja lastentarhanopettajia kouluttaville oppilaitoksille mahdollisuutta jäsen- ja koulutusinfojen pitämiseen. Hallitus myös mielellään jalkautuu päiväkoteihin kertomaan yhdistyksen toiminnasta ja innostamaan lastentarhanopettajia liittymään yhdistykseen.

1.7 Tiedotusorganisaation toimiminen

VLY tiedottaa toiminnastaan mm. omilla kotisivuillaan (www.vly.kotisivukone.com) ja Facebook -ryhmässä (Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys). Kotisivuja ja Facebook -ryhmää päivitetään säännöllisesti ja niistä löytyy parhaiten ajan tasalla oleva tieto, joka on kaikkien jäsenten ulottuvissa. Päiväkoteihin, joissa on yhdistyksen jäseniä, lähetetään VLY:n tiedotuslehti VaLas, joka ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa. Yhdistyksen sääntömääräiset - ja yleiskokoukset kutsutaan koolle Opettaja -lehden tapahtumakalenteri palstalla, VaLas -lehdessä, kotisivuilla ja Facebook -ryhmässä.

Jokaisen päiväkodin/toimintayksikön, jossa on jäseniä, tulee valita jäsenten keskuudesta yhteysopettaja. Yhteysopettajat toimivat yhteyshenkilönä päiväkotikohtaisten jäsenten ja VLY:n välillä. Heille lähetetään säännöllisesti sähköpostia ajankohtaisista asioista ja järjestetään koulutusta vuoden 2015. Päiväkoti- ja yhteysopettajatietoja päivitetään säännöllisesti sähköpostilistaan. Yhteysopettajia kannustetaan ilmoittamaan muutoksista yhdistykselle, jotta yhdistyksellä olisi ajankohtaisin yhteysopettajalista käytössään. Yhteysopettajia ja muitakin jäseniä aktivoidaan osallistumaan tiedottamiseen, jäsenhankintaan ja toiminnan suunnitteluun.

VLY tiedostaa lisäksi tiedottamisvastuun mm. OAJ:n, LTOL:n ja OAJ Pääkaupunkiseudun toiminnan ja tapahtumien sekä muiden yhteistyökumppaneittensa toiminnan ja tapahtumien tiedottamisesta jäsenilleen. Näin saadaan jäsenet tiedostamaan kuuluvuutensa koko järjestöorganisaatioon.

2. TALOUDELLINEN TOIMINTA

2.1 VLY:n taloudellinen tilanne on vakaa.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vuosittain suurin piirtein yhtä suurena eli 530-540 jäsenenä. Monipuolista ja aktiivista toimintaa on pystytty järjestämään hyvin budjetissa pysyen. Jäsenmaksun korotukselle ei ole tarvetta v. 2015.

2.2 VLY varaa budjetistaan suuren osan jäsenilleen suunnatun toiminnan järjestämiseen.

Jäsenille suunnattua toimintaa ovat mm. jäsenillat, koulutukset ja virkistystapahtumat. Jäseniltä voidaan periä maksullisista tapahtumista omavastuuosuus, jonka suuruudesta päättää hallitus. Rahaa varataan myös erikseen erityislastentarhanopettajille ja johtajille suunnattuun toimintaan. Suurimpia menoeriä tulevat olemaan Lastentarhanopettajapäivät syyskuussa 2015 Turussa sekä varhaiskasvatuspäivän bileet helmikuussa 2015.

2.3 VLY varaa rahaa edunvalvonnallisen toiminnan ylläpitämiseen.

Edunvalvonnallisia kuluja aiheuttavaa toimintaa ovat mm. kaupungin edustajien tapaamiset ja päättäjätapaamiset sekä vaikuttamismateriaalien postittaminen päättäjille.

2.4 VLY ei myönnä säännöllisesti koulutusavustuksia jäsentensä omaehtoiseen koulutukseen.

VLY voi kuitenkin harkintansa mukaan ilmoittaa koulutusavustusten jakamisesta, mikäli koulutukseen ja virkistykseen varattua määrärahaa jää yli. Koulutusavustusten myöntämisestä päätetään erikseen hallituksen kokouksissa ja asiasta tiedotetaan jäsenille eri tiedotuskanavien kautta.

2.5 VLY:n säästötiliä käytetään tarvittaessa maltilla hallituksen tarpeelliseksi katsomiin ja huolella harkittuihin kohteisiin.

3. EDUNVALVONNALLINEN TOIMINTA

3.1 Jäsenistö

Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys (luottamusmiehet ja edunvalvontajaosto) pyrkii vaikuttamaan jäsenistön palkkaan. Tavoitteena on saada jäsenistölle tehtävää vastaava, vaativuustekijät huomioiva palkkaus. Yhdistys valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimusten toteutumista, ja jäsenistön oikeudenmukaista kohtelua työpaikoilla sekä tiedottaa, neuvoo ja tukee jäsenistöä työhön liittyvissä asioissa: mm. jokaisessa VaLas-lehdessä tiedotetaan jostakin edunvalvontaan liittyvästä asiasta. Edunvalvonnallisen toiminnan tavoitteena on lähentyä jäsenistöä ja heidän tarpeitaan sekä saada heitä aktivoitumaan työsuhdeasioidensa suhteen. Uusia toimintatapoja kehitetään jäsenistön tavoittamiseksi ja aktivoimiseksi.

3.2 Yhteistyö

3.2.1 Yhdistys osallistuu aktiivisesti OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistyksen toimintaan, joka valvoo vantaalaisten opettajien etuja.

3.2.2 Yhdistys luo ja ylläpitää verkostoja pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajien luottamusmiesten ja lastentarhanopettajayhdistysten kanssa: tekee yhteistyötä ja tapaa säännöllisesti edunvalvonnallisten asioiden äärellä. Yhdistys osallistuu aktiivisesti OAJ Pääkaupunkiseudun toimintaan, joka valvoo ja vaikuttaa pääkaupunkiseudun opettajien etuihin sekä järjestää jäseniltoja, virkistystä ja koulutuksia kaikille pääkaupunkiseudun opettajajäsenille.

3.2.3 Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden ammattijärjestöjen kanssa tarpeen mukaan edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

3.2.4 Yhdistys seuraa Vantaan kaupungin ja sivistystoimen (varhaiskasvatuksen) taloudellista tilannetta sekä muita ajankohtaisia asioita ja tapaa säännöllisesti työnantajan edustajia. Luottamusmiehet neuvottelevat jäsenistöä koskevista asioista yhdessä pääluottamusmiehen kanssa.

3.2.5 Yhdistys käy edunvalvonnallista keskustelua kaupungin virkamiesten ja päättäjien kanssa sekä tuo esille varhaiskasvatuksen sisältöjä että avaa käsitteitä.

3.2.6 Yhdistys toimii edustajiensa välityksellä aktiivisessa yhteistyössä OAJ:n ja LTOL:n valtuustojen ja hallitusten kanssa jäsentensä yhteisissä asioissa valtakunnallisella tasolla.

3.3 Yhdistys ja luottamusmiehet seuraavat ja työstävät sekä jäsenistön esille nostamia että ajankohtaisia asioita.

3.4 Luottamusmiehet, puheenjohtaja ja tarpeen tullen koko hallitus osallistuvat koulutuksiin, joissa käsitellään edunvalvontaan liittyviä asioita.

3.5 Hallituksen alainen edunvalvontajaosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan paikallisista edunvalvonnallisista asioista ja tekee hallitukselle ja luottamusmiehille ehdotuksia jatkotoimenpiteistä.

4. KOULUTUS- JA VIRKISTYSJAOSTON TOIMINTA

4.1 Jaosto järjestää jäsenistölle kaksi koulutusta keväällä 2015 ja kaksi koulutusta syksyllä 2015. Koulutusten lisäksi jaosto järjestää sekä keväällä että syksyllä 1-2 muuta tapahtumaa. Jaosto osallistuu tarvittaessa muidenkin jäsentapahtumien (esim. jäsenillat ja alueelliset illat) järjestämiseen. Jaosto on myös mukana vaka-bileiden suunnittelussa ja järjestämisessä hallituksen kanssa sovittavalla tavalla.

4.2 Jaosto tiedustelee jäsenistöltä koulutus- ja virkistystoiveita ja kokoaa palautteita koulutuksista. Jaosto laatii koosteen palautteista ja toiveista sekä jaoston vuoden toiminnasta vuoden viimeiseen Valas -lehteen.

4.3 Jaoston järjestämästä toiminnasta tiedotetaan Valas- lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla, Facebook- ryhmässä ja yhteysopettajien sähköpostin kautta.

5. ELTO-JAOSTON TOIMINTA

5.1 Elto-jaoston tarkoituksena on valvoa osana Vantaan lastentarhanopettajayhdistystä erityislastentarhanopettajien etuja ja tehdä näkyväksi erityislastentarhanopettajien osaamista. Jaosto toimii yhteistyössä hallituksen ja muiden jaostojen kanssa. Tarkoitus on myös tiivistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun eltojen kesken alueyhdistyksen ltol-jaoston kautta.

5.2 Jaosto kokoaa eltoja yhteen keskustelemaan työstään sekä jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan. Jaoston toiminnassa pyritään aktivoimaan jäseniä mukaan toimintaan ja kuuntelemaan heidän toiveitaan. Tiedottaminen jaoston toiminnasta tapahtuu yhteysopettajasähköpostin avulla, yhdistyksen kotisivuilla, fb-sivuilla ja jäsenlehti Valaan kautta. Toimintavuodelle 2015 on suunnitteilla eltoille kohdennettu koulutus/virkistys sekä jäsenilta. Eltoille on suunnitteilla myös oma sähköpostilista, jolla voidaan välittää esimerkiksi ajankohtaisia koulutustietoja.

6. JOHTAJAJAOSTON TOIMINTA

6.1 Vuonna 2015 johtajajaosto tulee järjestämään vähintään kaksi johtajille suunnattua tapahtumaa: maalis-huhtikuussa Porinaillan ja loka-marraskuussa pikkujoulut. VLY:n johtajajäsenet voivat myös toivoa muuta jaoston toimintaa. Lisäksi johtajajaosto pyytää tarvittaessa johtajajäseniltään heidän ajatuksiaan palkkaan ja työaikaan liittyen. Tapahtumien tarkoitus on aktivoida VLY:n toimintaan mukaan jo jäseninä olevia johtajia sekä saada uusia jäseniä kutsumalla tapahtumiin mukaan myös ei- jäseniä. Jaosto osallistuu tarvittaessa muidenkin jäsentapahtumien (esim. koulutus- ja virkistystapahtumat, eltoillat, alueelliset illat) järjestämiseen.

6.2 Johtajajaosto toteuttaa johtajille suunnatun toivekyselyn vähintään neljän vuoden välein. Edellinen kysely on tehty v. 2013. Jaoston toiminta pohjautuu näiden kyselyiden vastauksiin.

6.3 Jaoston järjestämästä toiminnasta tiedotetaan Valas- lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla, Facebook- ryhmässä ja sähköpostin kautta.

VANTAAN LASTENTARHANOPETTAJAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton paikallisena perusyksikkönä yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia sekä oikeudellisia etujaan.

1. HALLITUKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

1.1. Hallituksen tehokas toiminta ja sen kehittäminen

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin 10-14 kertaa vuodessa. Hallitus antaa tehtäviä jaostoille ja eri toimijoilleen ja valvoo annettujen tehtävien toteutumista. Hallituksen jäsenet osallistuvat tarvittaessa järjestöllisiin koulutuksiin. Yhdistys korvaa näistä koulutuksista menetetyt ansiot, mikäli koulutuksen järjestäjä ei kustannuksia korvaa. Hallitus sitoutuu kehittämään ja arvioimaan toimintaansa säännöllisesti, vähintään 2 kertaa vuodessa.

1.2 Yhteistyö

Hallitus toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden yhdistysten, liiton sekä järjestön kanssa, näistä tärkeimpinä OAJ, LTOL, OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistys, OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys) sekä Espoon seudun ja Helsingin lastentarhanopettajayhdistykset. Yhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Yhteistyötä tehdään lisäksi mm. sekä pääkaupunkiseudun luottamusmiesten että eri vaalipiirien valtuutettujen kesken. Yhdistys tapaa säännöllisesti myös kaupungin edustusta sekä poliittisia toimijoita.

1.3 Hallituksen toiminnan painopistealueet

Toimintavuotena 2014 hallituksen toiminnan keskipisteenä on edelleen edunvalvonta (palkkaus ja työolot) sekä lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja johtajien työssä jaksaminen.

1.4 Järjestöpolitiikkaan osallistuminen ja vaikuttaminen

Yhdistys kuuluu Opettajien ammattijärjestöön, OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistykseen sekä Lastentarhanopettajaliittoon. OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen kautta yhdistys kuuluu OAJ Pääkaupunkiseutuun. Kaikissa näissä yhdistyksissä ja järjestöissä ja niiden alaisissa toimielimissä on yhdistyksen (hallituksen nimittämiä) edustajia, jotka vaikuttavat panoksellaan mm. yhdistyksen painopisteiden edistämiseen sekä seuraavat ajankohtaisia asioita. Edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä VLY:n hallituksen kanssa. Hallitus tiedottaa järjestöpoliittisista ja muista tärkeistä asioista yhdistyksen jäseniä sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa sekä jäsenilloissa. Hallitus tekee tarvittaessa kannanottoja kaupungin edustukselle, medialle sekä poliittisille tahoille ajankohtaisista tärkeistä asioista sekä järjestää edunvalvonnallisia tapaamisia (mm. kaupungin virkamiehet ja päättäjät) yhdessä edunvalvontajaoston kanssa.

1.5 Taloudellinen vastuu

Hallitus huolehtii sekä on vastuussa VLY:n talouden järkevästä hoidosta. Hallitus seuraa budjetin noudattamista vuoden varrella.

1.6 Jäsenistön aktivoiminen

Yhdistys järjestää jäsenilleen jäseniltoja sekä kevät- että syyskaudella. Jäsenilloissa mm. tiedotetaan järjestöpoliittisista asioista, keskustellaan muista ajankohtaisista asioista sekä kuunnellaan jäsenten esille tuomia asioita ja uusia ideoita. Uusia aktiiveja pyritään saamaan mukaan yhdistyksen toimintaan.

Johtajajaosto järjestää omaa toimintaa johtajille. Toiminta keskittyy johtajien edunvalvonnallisista ja muista tarpeista lähtevän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Myös erityislastentarhanopettajille järjestetään omaa eriytettyä toimintaa elto -jaoston vetämänä.

Hallitus tarjoaa lukioille ja lastentarhanopettajia kouluttaville oppilaitoksille mahdollisuutta jäsen- ja koulutusinfojen pitämiseen. Hallitus myös mielellään jalkautuu päiväkoteihin kertomaan yhdistyksen toiminnasta ja innostamaan lastentarhanopettajia liittymään yhdistykseen.

1.7 Tiedotusorganisaation toimiminen

VLY tiedottaa toiminnastaan mm. kotisivuilla ja Facebook -ryhmässä (Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys). Kotisivut löytyvät osoitteesta www.vly.kotisivukone.com. Kotisivuja ja facebook-ryhmää päivitetään säännöllisesti ja niistä löytyy parhaiten ajantasalla oleva tieto, joka on kaikkien jäsenten ulottuvissa.

Päiväkoteihin, joissa on yhdistyksen jäseniä, lähetetään VLY:n tiedotuslehti VaLas, joka ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa. Jokaisen päiväkodin/toimintayksikön, jossa on jäseniä, tulee valita jäsenten keskuudesta yhteysopettaja. Yhteysopettajille lähetetään säännöllisesti sähköpostia ajankohtaisista asioista. Yhteysopettajille järjestetään koulutusta vuoden 2013 aikana. Yhdistyksellä on olemassa myös hätävarana puhelinrinkijärjestelmä, jolla saadaan tarvittaessa nopeasti tieto suurelle osalle yhdistyksen jäsenistä. Päiväkoti- ja yhteysopettajatiedot päivitetään säännöllisesti ajan tasalle sekä sähköpostilistaan että puhelinrinkijärjestelmään. Yhteysopettajia edellytetään ilmoittamaan muutoksista yhdistykselle, jotta yhdistyksellä olisi ajankohtaisin tieto käytössään. Yhdistyksen sääntömääräiset ja yleiskokoukset kutsutaan koolle Opettaja-lehden tapahtumakalenteri-palstalla, VaLas-lehdessä, kotisivuilla ja facebook-ryhmässä. Yhteysopettajia ja muitakin jäseniä aktivoidaan osallistumaan tiedottamiseen, jäsenhankintaan ja toiminnan suunnitteluun.

2. TALOUDELLINEN TOIMINTA

2.1 VLY:n taloudellinen tilanne on vakaa.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vuosittain suurin piirtein yhtä suurena eli 530-540 jäsenenä. VLY:ssä ei ole tarvetta korottaa jäsenmaksua.

2.2 VLY varaa budjetistaan suuren osan jäsenilleen suunnatun toiminnan järjestämiseen.

Jäsenille suunnattua toimintaa ovat mm. jäsenillat, koulutukset ja virkistystapahtumat. Jäseniltä voidaan periä maksullisista tapahtumista omavastuuosuus, jonka suuruudesta päättää hallitus. Rahaa varataan myös erikseen erityislastentarhanopettajille ja johtajille suunnattuun toimintaan.

2.3 VLY varaa rahaa edunvalvonnallisen toiminnan ylläpitämiseen.

Edunvalvonnallista kuluja aiheuttavaa toimintaa ovat mm. kaupungin edustajien tapaamiset ja päättäjätapaamiset sekä vaikuttamismateriaalien postittaminen päättäjille.

2.4 VLY ei myönnä säännöllisesti koulutusavustuksia jäsentensä omaehtoiseen koulutukseen.

VLY voi kuitenkin harkintansa mukaan ilmoittaa koulutusavustusten jakamisesta, mikäli koulutukseen ja virkistykseen varattua määrärahaa jää yli. Koulutusavustusten myöntämisestä päätetään erikseen hallituksen kokouksissa ja asiasta tiedotetaan jäsenille eri tiedotuskanavien kautta.

2.5 VLY:n säästötiliä käytetään maltilla tarpeelliseksi katsottuihin ja huolella harkittuihin kohteisiin.

3. EDUNVALVONNALLINEN TOIMINTA

3.1 Jäsenistö

Vantaan Lastentarhanopettajayhdistyksen ensisijaisia tehtäviä on pyrkiä vaikuttamaan jäsenistön tarkoituksenmukaisiin työoloihin (mm. työajat) ja palkkaan. Edunvalvonnallisen toiminnan tavoitteena on lähentyä jäsenistöä ja heidän tarpeitaan. Tavoitteena on saada jäsenistölle tehtävää vastaava, vaativuustekijät huomioiva palkkaus. Yhdistys valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimusten toteutumista, ja jäsenistön oikeudenmukaista kohtelua työpaikoilla sekä tiedottaa, neuvoo ja tukee jäsenistöä työhön liittyvissä asioissa: mm. jokainen VaLas –lehti pitää sisällään edunvalvontaan liittyviä juttuja. Uusia toimintatapoja kehitetään jäsenistön tavoittamiseksi ja aktivoimiseksi.

3.2 Yhteistyö

3.2.1 Yhdistys osallistuu aktiivisesti OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistyksen toimintaan, joka valvoo vantaalaisten opettajien etuja.

3.2.2 Yhdistys luo ja ylläpitää verkostoja pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajien luottamusmiesten ja lastentarhanopettajayhdistysten kanssa: tekee yhteistyötä ja tapaa säännöllisesti edunvalvonnallisten asioiden äärellä. Yhdistys osallistuu aktiivisesti OAJ Pääkaupunkiseudun toimintaan, joka valvoo ja vaikuttaa pääkaupunkiseudun opettajien etuihin sekä järjestää jäseniltoja, virkistystä ja koulutuksia kaikille pääkaupunkiseudun opettajille.

3.2.3 Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden ammattijärjestöjen kanssa tarpeen mukaan edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

3.2.4 Yhdistys seuraa Vantaan kaupungin ja sivistystoimen (varhaiskasvatuksen) taloudellista tilannetta sekä muita ajankohtaisia asioita ja tapaa säännöllisesti työnantajan edustajia. Luottamusmiehet neuvottelevat jäsenistöä koskevista asioista.

3.2.5 Yhdistys (edunvalvontajaosto) käy edunvalvonnallista keskustelua ja tuo esille varhaiskasvatuksen sisältöjä sekä avaa käsitteitä kaupungin virkamiesten ja päättäjien kanssa.

3.3 Yhdistys seuraa ja työstää sekä jäsenistön esille nostamia että ajankohtaisia asioita.

3.4 Luottamusmiehet, puheenjohtaja ja tarpeen tullen koko hallitus osallistuvat koulutuksiin, joissa käsitellään edunvalvontaan liittyviä asioita.

3.5 Hallituksen alainen edunvalvontajaosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan paikallisista edunvalvonnallisista asioista.

4. KOULUTUS- JA VIRKISTYSJAOSTON TOIMINTA

4.1 Jaosto järjestää jäsenistölle kaksi koulutusta keväällä 2014 ja kaksi koulutusta syksyllä 2014. Koulutusten lisäksi jaosto järjestää sekä keväällä että syksyllä 1-2 muuta tapahtumaa. Jaosto osallistuu tarvittaessa muidenkin jäsentapahtumien (esim. johtajaillat, eltoillat, alueelliset illat) järjestämiseen.

4.2 Jaosto tiedustelee jäsenistöltä koulutus- ja virkistystoiveita ja kokoaa palautteita koulutuksista. Jaosto laatii koosteen palautteista ja toiveista sekä jaoston vuoden toiminnasta vuoden viimeiseen Valas -lehteen.

4.3 Jaoston järjestämästä toiminnasta tiedotetaan Valas- lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla, Facebook- ryhmässä ja yhteysopettajien sähköpostin kautta.

5 ELTO-JAOSTON TOIMINTA

5.1 Elto-jaoston tarkoituksena on valvoa osana Vantaan lastentarhanopettajayhdistystä erityislastentarhanopettajien etuja. Jaosto kokoaa eltoja yhteen keskustelemaan työstään sekä jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan. Jaosto toimii yhteistyössä hallituksen ja muiden jaostojen kanssa. Toimintavuodelle 2014 on suunnitteilla keväälle eltoille kohdennettu koulutus ja syyskaudelle jäsenilta.

5.2 Jaoston toiminnassa kuunnellaan jäsenten toiveita, joita tiedustellaan yhteisissä tapahtumissa sekä muiden yhdistyksen tiedotuskanavien kautta. Tiedottaminen jaoston toiminnasta tapahtuu yhteysopettajasähköpostin avulla, yhdistyksen kotisivuilla, fb-sivuilla ja jäsenlehti Valaan kautta.

VANTAAN LASTENTARHANOPETTAJAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton paikallisena perusyksikkönä yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia sekä oikeudellisia etujaan.

1. HALLITUKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

1.1 Hallituksen tehokas toiminta ja sen kehittämine

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin 10-14 kertaa vuodessa. Hallitus antaa tehtäviä jaostoille ja eri toimijoilleen ja valvoo annettujen tehtävien toteutumista. Hallituksen jäsenet osallistuvat tarvittaessa järjestöllisiin koulutuksiin. Yhdistys korvaa näistä koulutuksista menetetyt ansiot, mikäli koulutuksen järjestäjä ei kustannuksia korvaa. Hallitus sitoutuu kehittämään ja arvioimaan toimintaansa säännöllisesti, vähintään 2 kertaa vuodessa.

1.2 Yhteistyö

Hallitus toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden yhdistysten, liiton sekä järjestön kanssa, näistä tärkeimpinä OAJ, LTOL, OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistys, OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys) sekä Espoon seudun ja Helsingin lastentarhanopettajayhdistykset. Yhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Yhteistyötä tehdään lisäksi mm. sekä pääkaupunkiseudun luottamusmiesten että eri vaalipiirien valtuutettujen kesken. Yhdistys tapaa säännöllisesti myös kaupungin edustusta sekä poliittisia toimijoita.

1.3 Hallituksen toiminnan painopistealueet

Toimintavuotena 2013 hallituksen toiminnan keskipisteenä ovat edunvalvonta (palkkaus ja työolot) sekä lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja johtajien työssä jaksaminen.

1.4 Järjestöpolitiikkaan osallistuminen ja vaikuttaminen

Yhdistys kuuluu Opettajien ammattijärjestöön, OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistykseen sekä Lastentarhanopettajaliittoon. OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen kautta yhdistys kuuluu OAJ Pääkaupunkiseutuun. Kaikissa näissä yhdistyksissä ja järjestöissä ja niiden alaisissa toimielimissä on yhdistyksen (hallituksen nimittämiä) edustajia, jotka vaikuttavat panoksellaan mm. yhdistyksen painopisteiden edistämiseen sekä seuraavat ajankohtaisia asioita. Edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä VLY:n hallituksen kanssa. Hallitus tiedottaa järjestöpoliittisista ja muista tärkeistä asioista yhdistyksen jäseniä sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa sekä jäsenilloissa. Hallitus tekee tarvittaessa kannanottoja kaupungin edustukselle, medialle sekä poliittisille tahoille ajankohtaisista tärkeistä asioista sekä järjestää edunvalvonnallisia tapaamisia (mm. kaupungin virkamiehet ja päättäjät) yhdessä edunvalvontajaoston kanssa.

1.5 Taloudellinen vastuu

Hallitus huolehtii sekä on vastuussa VLY:n talouden järkevästä hoidosta. Hallitus seuraa budjetin noudattamista vuoden varrella.

1.6 Jäsenistön aktivoiminen

Yhdistys järjestää jäsenilleen jäseniltoja sekä kevät- että syyskaudella. Jäsenilloissa mm. tiedotetaan järjestöpoliittisista asioista, keskustellaan muista ajankohtaisista asioista sekä kuunnellaan jäsenten esille tuomia asioita ja uusia ideoita. Uusia aktiiveja pyritään saamaan mukaan yhdistyksen toimintaan.

Johtajille järjestetään omaa toimintaa ja heille pyritään vuoden 2013 aikana perustamaan johtajajaosto, joka keskittyisi johtajien edunvalvonnallisista ja muista tarpeista lähtevän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Myös erityislastentarhanopettajille järjestetään omaa eriytettyä toimintaa elto -jaoston vetämänä.

Hallitus tarjoaa lukioille ja lastentarhanopettajia kouluttaville oppilaitoksille mahdollisuutta jäsen- ja koulutusinfojen pitämiseen. Hallitus myös mielellään jalkautuu päiväkoteihin kertomaan yhdistyksen toiminnasta ja innostamaan lastentarhanopettajia liittymään yhdistykseen.

VLY aktivoi jäseniä mukaan OAJ:n ja LTOL:n valtuustovaaleihin, jotka käydään keväällä 2014. Ehdokasasettelu käynnistyy syksyllä 2013.

1.7 Tiedotusorganisaation toimiminen

VLY tiedottaa toiminnastaan mm. kotisivuilla ja Facebook -ryhmässä (Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys). Kotisivut löytyvät osoitteesta www.vly.kotisivukone.com. Kotisivuja ja Facebook -ryhmää päivitetään säännöllisesti ja niistä löytyy parhaiten ajantasalla oleva tieto joka on kaikkien jäsenten ulottuvissa.

Päiväkoteihin, joissa on yhdistyksen jäseniä, lähetetään VLY:n tiedotuslehti VaLas, joka ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa. Jokaisen päiväkodin/toimintayksikön, jossa on jäseniä, tulee valita jäsenten keskuudesta yhteysopettaja. Yhteysopettajille lähetetään säännöllisesti sähköpostia ajankohtaisista asioista. Yhteysopettajille järjestetään koulutusta vuoden 2013 aikana. Yhdistyksellä on olemassa myös hätävarana puhelinrinkijärjestelmä, jolla saadaan tarvittaessa nopeasti tieto suurelle osalle yhdistyksen jäsenistä. Päiväkoti- ja yhteysopettajatiedot päivitetään säännöllisesti ajan tasalle sekä sähköpostilistaan että puhelinrinkijärjestelmään. Yhteysopettajia kannustetaan ilmoittamaan muutoksista yhdistykselle, jotta yhdistyksellä olisi ajankohtaisin tieto käytössään. Yhdistyksen sääntömääräiset- ja yleiskokoukset kutsutaan koolle Opettaja -lehden tapahtumakalenteri palstalla, VaLas -lehdessä, kotisivuilla ja Facebook -ryhmässä. Yhteysopettajia ja muitakin jäseniä aktivoidaan osallistumaan tiedottamiseen, jäsenhankintaan ja toiminnan suunnitteluun.

2. TALOUDELLINEN TOIMINTA

2.1 VLY:n taloudellinen tilanne on vakaa.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vuosittain suurin piirtein yhtä suurena. VLY:ssä ei ole tarvetta korottaa jäsenmaksua.

2.2 VLY varaa budjetistaan suuren osan jäsenilleen suunnatun toiminnan järjestämiseen.

Jäsenille suunnattua toimintaa ovat mm. jäsenillat, koulutukset ja virkistystapahtumat. Jäseniltä voidaan periä maksullisista tapahtumista pieni omavastuuosuus, jonka suuruudesta päättää hallitus. Rahaa varataan myös erikseen erityislastentarhanopettajille ja johtajille suunnattuun toimintaan. Vuonna 2013 rahaa kuluu erityisesti Espoossa helmikuussa juhlittaviin lastentarhanopettaja –bileisiin sekä syyskuussa Helsingissä järjestettävien LTO -päivien osallistumismaksujen tukemiseen.

2.3 VLY varaa rahaa edunvalvonnallisen toiminnan ylläpitämiseen.

Edunvalvonnallista kuluja aiheuttavaa toimintaa ovat mm. kaupungin edustajien tapaamiset ja päättäjätapaamiset sekä vaikuttamismateriaalien postittaminen päättäjille.

2.4 VLY ei myönnä säännöllisesti koulutusavustuksia jäsentensä omaehtoiseen koulutukseen.

VLY voi kuitenkin harkintansa mukaan ilmoittaa koulutusavustusten jakamisesta, mikäli koulutukseen ja virkistykseen varattua määrärahaa jää yli. Koulutusavustusten myöntämisestä päätetään erikseen hallituksen kokouksissa ja asiasta tiedotetaan jäsenille eri tiedotuskanavien kautta.

2.5 VLY:n säästötiliä käytetään maltilla tarpeelliseksi katsottuihin ja huolella harkittuihin kohteisiin.

3. EDUNVALVONNALLINEN TOIMINTA

3.1 Jäsenistö

Vantaan Lastentarhanopettajayhdistys (luottamusmiehet ja edunvalvontajaosto) pyrkii vaikuttamaan jäsenistön palkkaan. Tavoitteena on saada jäsenistölle tehtävää vastaava, vaativuustekijät huomioiva palkkaus. Yhdistys valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimusten toteutumista, ja jäsenistön oikeudenmukaista kohtelua työpaikoilla sekä tiedottaa, neuvoo ja tukee jäsenistöä työhön liittyvissä asioissa: mm. jokaisessa VaLas -lehdessä tiedotetaan jostakin edunvalvontaan liittyvästä asiasta. Edunvalvonnallisen toiminnan tavoitteena on lähentyä jäsenistöä ja heidän tarpeitaan. Uusia toimintatapoja kehitetään jäsenistön tavoittamiseksi ja aktivoimiseksi.

3.2 Yhteistyö

3.2.1 Yhdistys osallistuu aktiivisesti OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistyksen toimintaan, joka valvoo vantaalaisten opettajien etuja.

3.2.2 Yhdistys luo ja ylläpitää verkostoja pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajien luottamusmiesten ja lastentarhanopettajayhdistysten kanssa: tekee yhteistyötä ja tapaa säännöllisesti edunvalvonnallisten asioiden äärellä. Yhdistys osallistuu aktiivisesti OAJ Pääkaupunkiseudun toimintaan, joka valvoo ja vaikuttaa pääkaupunkiseudun opettajien etuihin sekä järjestää jäseniltoja, virkistystä ja koulutuksia kaikille pääkaupunkiseudun opettajille.

3.2.3 Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden ammattijärjestöjen kanssa tarpeen mukaan edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

3.2.4 Yhdistys seuraa Vantaan kaupungin ja sivistystoimen (varhaiskasvatuksen) taloudellista tilannetta sekä muita ajankohtaisia asioita ja tapaa säännöllisesti työnantajan edustajia. Luottamusmiehet neuvottelevat jäsenistöä koskevista asioista.

3.2.5 Yhdistys käy edunvalvonnallista keskustelua ja tuo esille varhaiskasvatuksen sisältöjä sekä avaa käsitteitä kaupungin virkamiesten ja päättäjien kanssa.

3.3 Yhdistys seuraa ja työstää sekä jäsenistön esille nostamia että ajankohtaisia asioita.

3.4 Luottamusmiehet, puheenjohtaja ja tarpeen tullen koko hallitus osallistuvat koulutuksiin, joissa käsitellään edunvalvontaan liittyviä asioita.

3.5 Hallituksen alainen edunvalvontajaosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan paikallisista edunvalvonnallisista asioista.

4. KOULUTUS- JA VIRKISTYSJAOSTON TOIMINTA

4.1 Jaosto järjestää jäsenistölle yhden koulutuksen keväällä 2013 ja yhden koulutuksen syksyllä 2013. Kevään aikana jaosto järjestää lisäksi kaksi VLY:n omaa virkistystapahtumaa ja syksyllä 1-2 tapahtumaa. Lisäksi VLY on mukana järjestämässä yhdessä HELA:n ja ELY:n kanssa Vaka-bileitä, jotka pidetään 8.2.2013 Villa K:ssa Espoon Kilossa.

Jaosto osallistuu tarvittaessa muidenkin jäsentapahtumien (esim. johtajaillat, eltoillat, alueelliset illat) järjestämiseen.

VLY järjestää jäsenistölle mahdollisuuden osallistua yhteiselle Educa-risteilylle tammikuussa 2014. Lisäksi yhdistys tukee jäsenten osallistumista Helsingissä syyskuussa 2013 järjestettäville LTO-päiville.

4.2 Jaosto tiedustelee jäsenistöltä koulutus- ja virkistystoiveita ja kokoaa palautteita koulutuksista ja muista tapahtumista. Jaosto laatii koosteen palautteista ja toiveista sekä jaoston vuoden toiminnasta vuoden viimeiseen Valas -lehteen.

4.3 Jaoston järjestämästä toiminnasta tiedotetaan Valas- lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla, Facebook- ryhmässä ja yhteysopettajien sähköpostin kautta.

VANTAAN LASTENTARHANOPETTAJAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton paikallisena perusyksikkönä yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia sekä oikeudellisia etujaan.

1. HALLITUKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

1.1. Hallituksen tehokas toiminta ja sen kehittäminen

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin 10-14 kertaa vuodessa. Hallitus antaa tehtäviä jaostoille ja eri toimijoilleen ja valvoo annettujen tehtävien toteutumista. Hallituksen jäsenet osallistuvat tarvittaessa järjestöllisiin koulutuksiin. Yhdistys korvaa näistä koulutuksista menetetyt ansiot, mikäli koulutuksen järjestäjä ei kustannuksia korvaa. Hallitus sitoutuu kehittämään ja arvioimaan toimintaansa säännöllisesti, 2 kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.

1.2 Yhteistyö

Hallitus toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa, näistä tärkeimpinä OAJ, Vantaan paikallisyhdistys, OAJ pääkaupunkiseudun alueyhdistys sekä Espoon seudun ja Helsingin lastentarhanopettajayhdistykset. Yhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Yhteistyötä tehdään lisäksi sekä pääkaupunkiseudun luottamusmiesten että eri vaalipiirien valtuutettujen kesken. Yhdistys pyrkii tapaamaan säännöllisesti myös kaupungin edustusta sekä poliittisia toimijoita.

1.3 Hallituksen toiminnan painopistealueet

Toimintavuotena 2012 hallituksen toiminnan keskipisteenä ovat edunvalvonta (palkkaus ja työolot) sekä lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja johtajien työssä jaksaminen.

1.4 Järjestöpolitiikkaan osallistuminen ja vaikuttaminen

Yhdistyksemme kuuluu Opettajien ammattijärjestöön, OAJ:n Vantaan paikallisyhdistykseen sekä Lastentarhanopettajaliittoon. OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen kautta kuulumme 1.8.2011 toimintansa aloittaneeseen OAJ pääkaupunkiseutuun. Kaikissa näissä yhdistyksissä ja järjestöissä ja niiden alaisissa toimielimissä on yhdistyksemme edustajia, jotka vaikuttavat panoksellaan mm. yhdistyksen painopisteiden edistämiseen sekä seuraavat ajankohtaisia asioita. Edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä yhdistyksen hallituksen kanssa. Hallitus tiedottaa järjestöpoliittisista ja muista tärkeistä asioista yhdistyksen jäseniä sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa sekä jäsenilloissa. Hallitus tekee tarvittaessa kannanottoja kaupungin edustukselle, medialle sekä poliittisille tahoille ajankohtaisista tärkeistä asioista sekä järjestää edunvalvonnallisia tapaamisia (mm. kaupungin virkamiehet ja päättäjät) yhdessä edunvalvontajaoston kanssa.

1.5 Taloudellinen vastuu

Hallitus huolehtii sekä on vastuussa VLY:n talouden järkevästä hoidosta sekä edunvalvonnasta. Hallitus seuraa budjetin noudattamista neljännesvuosittain.

1.6 Jäsenistön aktivoiminen

Yhdistys järjestää jäsenilleen jäseniltoja kevät- ja syyskaudella. Jäsenilloissa tiedotetaan järjestöpoliittisista asioista, keskustellaan muista ajankohtaisista asioista sekä kuunnellaan jäsenten esille tuomia asioita ja uusia ideoita. Uusia aktiiveja pyritään saamaan mukaan toimintaan.

Johtajille järjestetään omaa toimintaa ja heille pyritään perustamaan johtajajaosto, joka keskittyisi johtajien edunvalvonnallisista ja muista tarpeista lähtevän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Myös erityislastentarhanopettajille järjestetään omaa eriytettyä toimintaa elto-tapaamisten merkeissä.

1.7 Tiedotusorganisaation toimiminen

VLY tiedottaa toiminnastaan mm. kotisivuilla ja Facebook-ryhmässä. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.vly.kotisivukone.com. Kotisivuja ja Facebook-ryhmää päivitetään säännöllisesti ja niistä löytyy ajantasalla oleva tieto joka on kaikkien jäsenten ulottuvissa.

Päiväkoteihin, joissa on jäseniämme, lähetetään VLY:n tiedotuslehti VaLas, joka ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa. Jokaisen päiväkodin/toimintayksikön, jossa on jäseniämme, tulee valita jäsenten keskuudesta yhteysopettaja. Yhteysopettajille lähetetään säännöllisesti sähköpostia ajankohtaisista asioista. Yhdistyksellä on olemassa myös puhelinrinkijärjestelmä, jolla saadaan tarvittaessa nopeasti tieto suurelle osalle yhdistyksen jäsenistä. Päiväkoti- ja yhteysopettajatiedot päivitetään säännöllisesti ajan tasalle sekä sähköpostilistaan että puhelinrinkijärjestelmään. Yhdistyksen sääntömääräiset- ja yleiskokoukset kutsutaan koolle Opettaja-lehden tapahtumakalenteri-palstalla, VaLas-lehdessä, kotisivuilla ja Facebook-ryhmässä.

2. TALOUDELLINEN TOIMINTA

2.1 VLY:n taloudellinen tilanne on vakaa.

Jäsenmaksupalautteet ovat kasvaneet hieman vuosittain, joten VLY:ssä ei ole tarvetta korottaa jäsenmaksua.

2.2 VLY varaa budjetistaan suuren osan jäsenilleen suunnatun toiminnan järjestämiseen;

jäseniltoihin, koulutukseen ja virkistykseen. Jäseniltä voidaan periä maksullisista tapahtumista pieni omavastuuosuus. Rahaa varataan myös erikseen erityislastentarhanopettajille ja johtajille suunnattuun toimintaan.

2.3 VLY varaa rahaa edunvalvonnallisen toiminnan ylläpitämiseen

(mm. kaupungin edustuksen tapaamiset ja päättäjätapaamiset).

2.4 VLY ei myönnä säännöllisesti koulutusavustuksia jäsentensä omaehtoiseen koulutukseen,

mutta se voi harkintansa mukaan ilmoittaa koulutusavustusten jakamisesta, mikäli koulutukseen ja virkistykseen varattua määrärahaa jää yli. Koulutusavustusten myöntämisestä päätetään erikseen hallituksen kokouksissa ja asiasta tiedotetaan jäsenille VaLaassa, yhteysopettajien kautta ja Facebook-ryhmässä.

2.5 Kokouspalkkion määrää nostetaan eurolla.

1.1.2012 alkaen korvaus on 7 €/kokous.

2.6 VLY:n säästötiliä käytetään maltilla

tarpeelliseksi katsottuihin ja huolella harkittuihin kohteisiin.

3. EDUNVALVONNALLINEN TOIMINTA

3.1 Jäsenistö

Neuvotellaan jäsenistön palkoista. Tavoitteena on saada jäsenistölle tehtävää vastaava, vaativuustekijät huomioiva palkkaus. Valvotaan työlainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamista työpaikoilla sekä tiedotetaan, neuvotaan ja tuetaan jäsenistöä työhön liittyvissä asioissa: mm. jokaisessa VaLaassa tiedotetaan johonkin edunvalvontaan liittyvästä asiasta. Edunvalvonnallisen toiminnan tavoitteena on lähentyä jäsenistöä ja heidän tarpeitaan. Kehitämme jatkuvasti uusia toimintatapoja jäsenistön tavoittamiseksi.

3.2 Yhteistyö

3.2.1 Osallistutaan aktiivisesti OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen toimintaan, joka valvoo vantaalaisten opettajien etuja.

3.2.2 Tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden luottamusmiesten ja lastentarhanopettajayhdistysten kanssa. Tavataan PKS-alueen muut lastentarhanopettajaluottamusmiehet kerran keväällä ja syksyllä. Lisätään yhteistyötä myös sähköpostitse.

3.2.3 Järjestetään yhdistyksen muiden jaostojen sekä muiden ammattijärjestöjen kanssa yhteisiä jäseniltoja tarpeen mukaan.

3.2.4 Seurataan Vantaan kaupungin ja sivistystoimen (varhaiskasvatuksen) taloudellista tilannetta. Neuvotellaan jäsenistöä koskevista asioista. Käydään keskustelua päivähoidon tilasta kaupungin virkamiesten ja päättäjien kanssa.

3.3 Seurataan ja työstetään sekä jäsenistön esille nostamia että muita ajankohtaisia asioita.

4. KOULUTUS- JA VIRKISTYSJAOSTON TOIMINTA

Keväällä järjestämme kaksi iltakoulutusta, tammi-helmikuussa ja huhtikuussa. Järjestämme yhden kokopäiväkoulutuksen erityislastentarhanopettajille ja syyskaudella jäsenistölle yhden kokopäivä -koulutuksen.

Järjestämme yhden virkistystapahtuman keväällä, toisen syksyllä.

Järjestämme jäsenille mahdollisuuden osallistua yhteiselle Educa-risteilylle vuonna 2013.

Tiedustelemme jäsenistöltä koulutus- ja virkistystoiveita.

Kokoonnumme 4-6 kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin.

Jaoston toiminnasta tiedotetaan VaLaassa, yhdistyksen kotisivuilla, Facebook-yhteisössä, yhteysopettajien sähköpostiringissä ja erillisillä tiedotteilla.

Innostamme uusia jäseniä mukaan koulutus- ja virkistysjaoston toimintaan.

VANTAAN LASTENTARHANOPETTAJAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton paikallisena perusyksikkönä yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia sekä oikeudellisia etujaan.

1.HALLITUKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET

1.1. Hallituksen tehokas toiminta ja sen kehittäminen

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa, tarpeen vaatiessa useammin. Hallitus antaa tehtäviä jaostoille ja eri toimijoilleen ja valvoo annettujen tehtävien toteutumista. Hallituksen jäsenet osallistuvat tarvittaessa järjestöllisiin koulutuksiin. Yhdistys korvaa näistä koulutuksista menetetyt ansiot, mikäli koulutuksen järjestäjä ei kustannuksia korvaa. Hallitus sitoutuu kehittämään ja arvioimaan toimintaansa säännöllisesti, 2 kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.

1.2 Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa

Hallitus toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa, näistä tärkeimpinä Espoon seudun ja Helsingin lastentarhanopettajayhdistykset. Näiden yhdistysten puheenjohtajat tapaavat säännöllisesti. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään sekä pääkaupunkiseudun luottamusmiesten että eri vaalipiirien valtuutettujen kesken. Olemme myös aktiivisesti mukana valmistelemassa 1.8.2011 alkavaa alueyhdistystä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueelle.

1.3 Hallituksen toiminnan painopistealueet

Toimintavuotena 2011 keskitytään edelleen lastentarhanopettajien työhyvinvointi– teemaan, joka keskittyy työssä jaksamiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Uutena painopistealueena on olla aktiivisesti mukana alueyhdistyksen valmisteluissa pääkaupunkiseudulle.

1.4 Järjestöpolitiikkaan osallistuminen ja vaikuttaminen

Yhdistyksemme kuuluu Opettajien ammattijärjestöön, OAJ:n Vantaan paikallisyhdistykseen sekä LTOL:on. Kaikissa näissä meillä on yhdistyksemme edustajia, jotka seuraavat ajankohtaisia asioita. Tiedotamme järjestöpoliittisista asioista jäseniämme sääntömääräisissä syys- sekä kevätkokouksissamme. Järjestämme myös jäseniltoja sekä tarvittaessa yhdessä muiden liittojen kanssa keskusteluiltoja tai teemme kannanottoja ajankohtaisista asioista

1.5 Taloudellinen vastuu

Hallitus huolehtii sekä on vastuussa VLY:n talouden järkevästä hoidosta sekä edunvalvonnasta.

2.EDUNVALVONNALLINEN TOIMINTA

2.1 Jäsenistö

Neuvotellaan jäsenistön palkoista. Tavoitteena on saada jäsenistölle tehtävää vastaava, vaativuustekijät huomioiva palkkaus. Valvotaan työlainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamista työpaikoilla sekä tiedotetaan, neuvotaan ja tuetaan jäsenistöä työhön liittyvissä asioissa. Edunvalvonnallisen toiminnan tavoitteena on lähentyä jäsenistöä ja heidän tarpeitaan.

2.2 Yhteistyö

2.2.1 Osallistutaan aktiivisesti OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen toimintaan, joka valvoo vantaalaisten opettajien etuja.

2.2.2 Tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden luottamusmiesten ja lastentarhanopettajayhdistysten kanssa. Tavataan PKS-alueen muut lastentarhanopettajaluottamusmiehet kerran keväällä ja syksyllä. Lisätään yhteistyötä myös sähköpostitse.

2.2.3 Järjestetään yhdistyksen muiden jaostojen sekä muiden ammattijärjestöjen kanssa yhteisiä jäseniltoja tarpeen mukaan.

2.2.4 Seurataan Vantaan kaupungin ja sivistystoimen (varhaiskasvatuksen) taloudellista tilannetta. Neuvotellaan jäsenistöä koskevista asioista. Käydään keskustelua päivähoidon tilasta kaupungin virkamiesten ja päättäjien kanssa.

2.3 Seurataan ja työstetään sekä jäsenistön esille nostamia että muita ajankohtaisia asioita.

3. JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA

3.1 Jäsenistön aktivoiminen

Vly järjestää jäsenilleen jäseniltoja kevät- ja syyskaudella. Jäsenilloissa keskustellaan ajankohtaisista asioista sekä kuunnellaan jäsenten esille tuomia asioita ja uusia ideoita. Uusia aktiiveja pyritään saamaan mukaan toimintaan.

3.2 Hallituksen antamien tehtävien toteuttaminen

Hallitus päättää järjestöllisistä tehtävistä ja jäsenillat ym. toteutetaan hallituksessa sovittujen toimintatapojen mukaan.

3.3 Tiedotusorganisaation toimiminen

Vly tiedottaa toiminnastaan kotisivuilla, jotka löytyvät osoitteesta www.vly.kotisivukone.com. Kotisivuja päivitetään säännöllisesti ja sieltä löytyy ajan tasalla oleva tieto, joka on kaikkien jäsenten ulottuvissa. Päiväkoteihin, joissa on jäseniämme, lähetetään Vly:n tiedotuslehti Valas, joka ilmestyy 4 – 5 kr t/ vuodessa. Jokaisen päiväkodin/ toimintayksikön, jossa on jäseniämme, tulee valita yhteysopettaja. Yhteysopettajille lähetetään säännöllisesti sähköpostia ajankohtaisista asioista. Yhteysopettajan velvollisuus on informoida asioista muita yksikkönsä Vly:n jäseniä. Yhdistyksen sääntömääräiset ja yleiskokoukset kutsutaan koolle Opettaja-lehden tapahtumakalenteri-palstalla.

3.4 Järjestöllisen valmiuden tehostaminen

Päiväkoti- ja yhteysopettajatiedot päivitetään säännöllisesti ajan tasalla oleviksi. Yhdistyksellä on olemassa puhelinrinkijärjestelmä, jolla saadaan tarvittaessa nopeasti tieto kaikille jäsenillemme.

4.VARHAISKASVATUSJAOSTON TOIMINTA

Keväällä järjestetään kaksi iltakoulutusta, tammikuussa ja maaliskuussa. Toinen koulutuksista pidetään Itä-Vantaalla, toinen Länsi-Vantaalla. Toukokuussa jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua hemmottelupäivään.

Syyskaudella järjestämme kaksi iltakoulutusta, syyskuussa ja marraskuussa.

Pikkujoulut järjestetään jäsenille marras-joulukuussa.

Jäsenten toiveita koulutusten ja virkistyksen suhteen kartoitetaan ja pyritään toteuttamaan.

Varhaiskasvatusjaoston toiminnasta tiedotetaan Valaassa, yhdistyksen internet-sivuilla ja erillisillä tiedotteilla.

Innostamme uusia jäseniä mukaan varhaiskasvatusjaoston toimintaan.

5. TALOUDELLINEN TOIMINTA

5.1 VLY:n taloudellinen tilanne on vakaa. Jäsenmaksupalautukset ovat kasvaneet hieman vuosittain, joten VLY:llä ei ole aihetta korottaa jäsenmaksuaan.

5.2 VLY varaa rahaa jäsenille suunnatun toiminnan järjestämiseen: jäseniltoihin, koulutukseen ja virkistykseen. Jäseniltä voidaan periä maksullisista tapahtumista omavastuuosuus.

5.3. Vuonna 2011 VLY tukee lastentarhanopettajapäiville osallistuvia jäseniään yhteensä enintään 1500 eurolla.

5.4. VLY tukee Educa-risteilylle osallistuvia hallituksen jäseniä enintään 800 eurolla.

5.5 VLY ei myönnä säännöllisesti koulutusavustuksia jäsentensä omaehtoiseen koulutukseen, mutta se voi harkintansa mukaan ilmoittaa koulutusavustusten jakamisesta, mikäli koulutukseen ja virkistykseen varattua määrärahaa jää yli. Koulutusavustusten myöntämisestä päätetään erikseen hallituksen kokouksissa ja asiasta tiedotetaan jäsenille Valaassa tai erillisellä tiedotteella.

5.6. Kokouspalkkion määrää nostetaan eurolla 1.1.2011: korvaus 6 eur/kokous.

5.7. VLY:n säästötiliä käytetään maltilla tarpeellisiksi katsottuihin ja huolella harkittuihin kohteisiin.